avatar
avatar

Цагираг алкан

2012-05-01, 16:40

 11-р анги    Цагираг алкан,нүүрс устөрөгчдийн

                               байгалийн эх булаг

 

1.      Цагираг алканы ерөнхий томъёо задгай хэлхээт нүүрс устөрөгчдийн ерөнхий томъёотой адил вэ?

а.Ханасан      б.Этилений        в.Ацетилены        г.Алинтай нь ч адилгүй

2.      Цагираг алканы анхны төлөөлөгч молекулдаа нүүрсустөрөгчийн хэдэн атом агуулдаг вэ?

а.1                    б.2                        в.3                          г.4

3.      Цагираг алканыг гидрогенжүүлэхэд ямар нүүрсустөрөгч үүсэх вэ?

а.Алкан            б.Алкен          в.Алкин               г.Бензол

4.   ...

avatar

Азот

2012-05-01, 16:36

Азотын хүчилтөрөгчит нэгдлүүд                /10-р анги/

1.Азот хэдэн оксид үүсгэх вэ? тэдгээрийн томъёог бич.

                А.3.N2O,NO2 ,N2O5                         Б.5. N2O,NO, N2O3 ,NO2 ,N2O5  

В. 4.N2O,NO2 ,N2O5                                       Г.6   N2O,NO, N2O3 ,NO2 ,N2O5   N2O4    

2.NOнь……,……..хий ,усанд………..хүчил шүлттэй урвалд ордоггүй,……..үүсдэггүй оксид юм.

                А.өнгө,үнэргүй,сайн уусдаг,хүчил               Б.   өнгө,үнэргүй,муу уусдаг,давс

                В. өнгө,үнэртэй,сайн уусдаг,хүчил               Г.    өнгө,үнэргүй,бага уусдаг,давс

3.NO нь агаа...

avatar
avatar

Эцэг эхчүүд болон сурагчдад өгөх зөвлөгөө

2012-04-20, 16:47

10р ангийнханд :

ь  Галоген сэдвийн тестийг ажиллахдаа өгөгдлийг сайтар унш

ь  Тестийг ажиллахдаа эхлээд ном сурах бичигтэй ажилла, өөрсдөө эрэл хайлт хий

ь  Сурах бичгээс зөвхариултыг хаж өөрсдөө хийсний дараа, дараагийн удаад хийхдээ сурах бичгээ бүү ашиглаарай.

Бодлого бодохдоо:

·         Ямарч бодлого бодоход бодлогын өгүүлбэрийг маш сайн уншиж түүнийгээ ойлгож түүндээ анализ хийх хэрэгтэй .

·         Бодлогын өгүүлбэрээс юу юу өгөгдсөн байна, юуг олох гэж байгаагаа эхлээд тодорхойл.

·         Үүний дараагаар өгсөн зүйлээсээ тоо хэмжээг эхлэн олж бусад тооцоог хийх

·         Бодл...

avatar
avatar

Спирт

2012-04-18, 16:27

Дадлага ажил ¹5 Спирт

Туршилт 1.Спиртийн физик шинжийг судлах

Даалгавар:Этилийн спирт ба глицериний физик шинжийг судлах,усанд уусах байдлыг турших

Хэрэглэх зүйлс:Хуруу шил,ус, этилийн спирт,глицерин

Туршилт үйлдэх дэс дараалал:

Хуруу шилэнд 10 дусал этилийн спирт авч физик шинжийг нь ажиглана уу?

Спирт бүхий хуруу шилэнд 10 дусал ус хийж сэгсрээд уусч байгаа эсэхийг нь  ажигла.

Өөр нэг хуруу шилэнд 2 дусал глицерин авч физик шинжийг нь ажигла.

Глицерин бүхий хуруу шилэнд 10 дусал ус хийж сэгсрээд уусч байгаа эсэхийг нь ажигла.

Этилийн  спирт ба глицериний физик шинж,уусах чанарыг харьцуулан дүгнэ...

avatar

Карбон хүчил

2012-04-17, 16:38

11-р анги             Карбон хүчил

1.Карбон хүчлийн молекулд ямар функциональ бүлэг байх вэ?

a.       .Гидроксилийн       б.Карбонилын       в.Карбоксилын       г.Альдегидын

2.Хурган чихний хүчил ямар хүчилд орох вэ?

       а.нэг суурьт ханасан    б.нэг суурьт ханаагүй   в.2 суурьт ханасан      г.2 нэг суурьт ханаагүй  

3.Ямар хүчил мөнгөн толины урвалд ордог вэ?

       а.шоргоолжны   б.цууны   в.пропионы   г.бутаны

4.Нэг атомт ханасан карбон хүчлийн ерөнхий томёог заа.

        а.CnH2n+1COOH          б. CnH2nCOOH           в. CnH2n-1COOH         г. CnH2n+1COH

5.Карбон хүчил спиртт...

avatar

Хлор

2012-04-17, 16:37

Хлор ,түүний нэгдлүүд

1.1774онд…………….химич…………..хлорыг нээжээ.

            А.Оросын,Ломоносов                  Б.Шведыийн,Берцелиус

             В.Шведын,Шееле                         Г.Оросын,Бутлеров

2.Хлоорын электрон байгууламжийн томъёог бич.

            А.1s22s22p63s23p33d2     Б. 1s22s22p63s23p43d1        В. 1s22s22p63s23p6         Г. 1s22s22p63s23p5

3.Хлор байгаль дээр……………байдлаар тархана.

            А.дан                Б.нэгдлийн          В.молекул           Г.дан ба нэгдлийн

4.Хлор нь……………..өнгөтэй…………үнэртэй,хортой………….юм.

            А.шар ногоон,хурц,хий      Б.ного...

avatar

Галоген

2012-04-14, 16:34

                                         Галоген

1.Галогенууд нь үелэх системийн хэддүгээр бүлгийн элементүүд вэ?

2.Яагаад галоген нэрийг авсан бэ?

3.Галогенуудийн хамгийн гадаад давхрааны электрон байгууламжийн томъёо аль нь вэ?

            А.S2P1           Б.S2P4           В.S2P6          Г.S2P5

4.Галогенууд байгаль дээр дангаар тохиолдох уу?

5.Галогенуудын дан бодисын молекул хэдэн атомаас тогтох вэ?

6.Хлорын молекул дахь химийн холбоо нь ………….

            А.ионы     Б.туйлтковалент          В.туйлт биш

7.F-CL-Br-I эгнээний дагуу цөмийн цэнэг ихэссэнээр металл биш шинж………

      ...