avatar

Спирт

2012-04-18, 16:27

Дадлага ажил ¹5 Спирт

Туршилт 1.Спиртийн физик шинжийг судлах

Даалгавар:Этилийн спирт ба глицериний физик шинжийг судлах,усанд уусах байдлыг турших

Хэрэглэх зүйлс:Хуруу шил,ус, этилийн спирт,глицерин

Туршилт үйлдэх дэс дараалал:

Хуруу шилэнд 10 дусал этилийн спирт авч физик шинжийг нь ажиглана уу?

Спирт бүхий хуруу шилэнд 10 дусал ус хийж сэгсрээд уусч байгаа эсэхийг нь  ажигла.

Өөр нэг хуруу шилэнд 2 дусал глицерин авч физик шинжийг нь ажигла.

Глицерин бүхий хуруу шилэнд 10 дусал ус хийж сэгсрээд уусч байгаа эсэхийг нь ажигла.

Этилийн  спирт ба глицериний физик шинж,уусах чанарыг харьцуулан дүгнэ...

avatar

Арен

2012-04-13, 16:26

Бүтээлч даалгавар

Мэдлэгээ хэрэглэх

1. 1.2-диметил бензолыг гарган авах урвалын тэгшитгэл бичнэ үү?

2.Дараах хувирлыг дагуух урвалын тэгшитгэл бичнэ үү?

3.Өгөгдсөн бүдүүвчийн дагуу явагдах урвалын тэгшитгэл бичнэ үү?

A.CaO                CaC2                     C2H2                                 C6H6                 C6H5Cl            C6H5CH3

Б.C6H14                C6H6                               C6H5OH                            C6H2Br3OH

В.C6H6                         C6H12             C6H6           C6H5C2H5

                                                                     

4.Да...

avatar

алкин

2012-04-06, 16:19

Бүтээлч даалгавар

Мэдлэгээ хэрэглэх

1.   Өгөгдсөн бүдүүвчийн дагуу урвалын тэгшитгэл бичнэ үү? Үүнд:

a.    алкин  пропен

b.   алкин  пропен  дихлорпропан

c.    2,2,5 – триметилгексин - 3

d.    Ацетилен         этен       этан       хлорэтан          этен        ацетилен

e.    

2.   Ацетилений молекулын иштэй бөмбөлөг загварыг гарын доорх материал ашиглан хийнэ үү.

3.   Этан, этилен, ацетилен гурвыг ямар шинжүүдээр нь бие биеэс нь ялган таних вэ? Холбогдох урвалын тэгшитгэл бичиж тайлбарлана уу?

4.   Зурги...