avatar

Азот

2012-05-01,16:36

Азотын хүчилтөрөгчит нэгдлүүд                /10-р анги/

1.Азот хэдэн оксид үүсгэх вэ? тэдгээрийн томъёог бич.

                А.3.N2O,NO2 ,N2O5                         Б.5. N2O,NO, N2O3 ,NO2 ,N2O5  

В. 4.N2O,NO2 ,N2O5                                       Г.6   N2O,NO, N2O3 ,NO2 ,N2O5   N2O4    

2.NOнь……,……..хий ,усанд………..хүчил шүлттэй урвалд ордоггүй,……..үүсдэггүй оксид юм.

                А.өнгө,үнэргүй,сайн уусдаг,хүчил               Б.   өнгө,үнэргүй,муу уусдаг,давс

                В. өнгө,үнэртэй,сайн уусдаг,хүчил               Г.    өнгө,үнэргүй,бага уусдаг,давс

3.NO нь агаарын……ээр исэлдэж…….өнгийн……..азотын…….үсгэнэ.

                А.О2,хар, гемоксид          Б.СО2,хүрэн,диоксид     В. О2,хүрэн,диоксид   Г. О2,улаан,ангидрид

4.NO2 нь……..үнэртэй,..бодис……учир өндөр темпратурт хялбархан задарна.

                А.хурц,хортой,батжилгүй    Б.исгэлэн,хортой,батжилтай     В.  хурц,хоргүй,батжилтай

5. NO2 нь..0С хүртэл хөргөвөл өнгөгүй………оксидыг үүсгэдэг.

                А.0,N2O3         Б.-1,NO         В.-10,N2O4                   Г.-50,N2O5

6. NO2 нь хүчтэй ………. Учир түүний дотор…….,……,.оксидыг үүсгэдэг.

                А.исэлдүүлэгч,Cu,Zn,AL                      Б.ангижруулагч,S,C,P      

               В. исэлдүүлэгч, S,C,P                            Г. ангижруулагч, мод,кокс,нүүрс   

7.  . NO2-г усанд уусгахад…………ба ……..үүснэ.

                А. уусмал,хольц        Б.HNO3, NO       В. уусмал, NO          Г. HNO3, H2O   

8. Хэрвээ урвалыг……………..орчинд явуулбал шууд…………..болтлоо исэлдэнэ.

А. агаар, HNO2         Б. HNO3, NO         В.О2, HNO3        Г. агаар, HNO3

9. NO2-г лабораторт гарган авахдаа ……..ийг……….азотын хүчлээр үйлчлүүлдэг.

                А.Cu,концентрацтай      Б.Zn,сулруулсан            В.N2, шингэрүүлсэн      Г. N2   концентрацтай

10.Лабораторт NO-г гарган авахдаа…………ийг………….хүчлээр үйлчлүүдэг.

                А.Cu,концентрацтай, HNO3      Б. Zn,концентрацтай, HNO3      В. Zn,сул, HNO3     Г. Cu,сул, HNO3

11. 2NO2 +?=HNO3+HNO2-н  оронд ямар томъёо бичих вэ?

                А.H2O             Б. 2H2O              В.H2O2                  Г.H2

12. NO2+2KOH=?+?+H2O-ийн оронд ямар томъёо бичих вэ?

                А.K3N,KNO3             Б.KNO3 ,KNO2                 В.KNO2 ,K3N           Г. K, KNO3 

13.Азотлог ангидрид/N2O3/ нь…………..-тай урвалд орж…………хүчлийн давсыг үүсгэнэ.

                А.суурийн оксид,азотын         Б.суурь,азотын             В.шүлт,азотлог        Г.суурийн оксид,азотлог

14.Азотын ангидрид/N2O5/ нь…………..бодис бөгөөд…………..ба хүчилтөрөгч үүсгэн задарна.

                А.хий,N2O               Б.хий,NO            В.шингэн,NO2                 Г.хатуу,NO2

15.N2O5 нь………….-тай урвалд орж хүчил,…………-тай урвалд орж давс үүсгэнэ.

                А.суурийн оксид,суурь            Б.ус,суурь             В.ус,шүлт              Г.шүлт,ус

16.Азотын ангидрид гарган авахдаа усгүй…………..ийг фосфорын ангидридаар үйлчилдэг.урвалын тэгшитгэл бич.

                А.азотын хүчил          Б.азотлог хүчил            В.аммиак             Г.азот хүчлийн давс

17.Азотлог хүчил нь……………..хүчил юм.Бага темпратурт зөвхөн…………….оршино.

                А.батжилгүй,бие даан            Б.батжилгүй сул,уусмалд         В.хүчтэй ,бие даан        Г.хүчтэй уусмалд

18.Мөн……………тай урвалд орж…………..үүсгэнэ.

                А.хүчил,оксид            Б.суурь давс                В.суурийн оксид,нитрат          Г.шүлт,нитрат

19.2HNO2+2HI=?+2NO+2H2O тэгшитгэлийн ? оронд ямар томъёо бичих вэ?HNO2 ямар үүрэг гүйцэтгэх вэ?

                А.2I,исэлдүүлэгч        Б.I2,ангижруулагч         В.I2 исэлдүүлэгч        Г.NI3,ерийн солилцох

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:

bb
ok
Бичсэн: Gauhar хэзээ: 23:01, 2024-04-09 | Холбоос | |:-)
 
xaax