avatar

Хлор

2012-04-17,16:37

Хлор ,түүний нэгдлүүд

1.1774онд…………….химич…………..хлорыг нээжээ.

            А.Оросын,Ломоносов                  Б.Шведыийн,Берцелиус

             В.Шведын,Шееле                         Г.Оросын,Бутлеров

2.Хлоорын электрон байгууламжийн томъёог бич.

            А.1s22s22p63s23p33d2     Б. 1s22s22p63s23p43d1        В. 1s22s22p63s23p6         Г. 1s22s22p63s23p5

3.Хлор байгаль дээр……………байдлаар тархана.

            А.дан                Б.нэгдлийн          В.молекул           Г.дан ба нэгдлийн

4.Хлор нь……………..өнгөтэй…………үнэртэй,хортой………….юм.

            А.шар ногоон,хурц,хий      Б.ногоон,анхилуун,шингэн      

            В.цайвар,эвгүй,хий              Г.шар,хурц,шингэн

5.200с-ийн темпратуртай 1л усанд……………..уусдаг,агаараас ………..дахин……….хий юм.

            А.20л,2,хүнд         Б.2л,2,хөнгөн        В.2.3л,2.5,хүнд           Г.0.2л,2.5,хөнгөн

6.Байгаль дээр хлорын …………гэсэн2…………..байдаг.

            А.CL,CL2,дүрс хувирал        Б.CL2,CL3,дүрс хувирал     

            В.35CL,36CL,изотоп                Г.35СL,37CL,изотоп

7.KBrO3+?=KBr+3I2+3H2O тэгш-ийн ? оронд ямар томъёо бичих вэ?  ? бодис ямар үүрэгтэй урвалд орсон бэ?

            А.3HI,исэлдүүлэгч                   Б.5HI,исэлдүүлэгч  

            В.3HI,ангижруулагч                Г. 6HI,ангижруулагч

8.Бромыг 1826 онд…………химич……………..нээжээ.

             А.Оросын,Ломоносов                Б.Пранцийн Пруст 

             В.Шведын,Шееле                        Г.Оросын,Бутлеров

9.Бром нь………….өнгөтэй,………үнэртэй………….бодис юм.

            А.улаан анхилам,шингэн                  Б.хүрэн,хурц,хий  

            В.улаан хүрэн,өмхий,хатуу              Г. улаан  хүрэн,өмхий,хатуу

10.Бром нь…….,……………,………-тай халаалтаар нэгдэнэ.

            А.Н2,О2,бусад галоген        Б.Н2, ме,ме биш        В.О2,инерт,ме              Г.О3,S,Pt

11Бром нь химийн идэвхээрээ………….-оос сул учир нэгдлээсээ түрэгдэнэ.

            А.иод              Б.астат         В.хлор           Г.устөрөгч

12.Гэрэл зурагт бромын ямар давсыг хэрэглэдэг вэ?

            А.KBr               Б. NaBr          В. CuBr2             Г.AgBr

13.1811 онд …………..химич……………иодыг нээжээ.

            А.Оросын,Менделеев                  Б. Шведын,Аррениус   

            В.Францийн,Лавуазье                 Г. Францийн,Куртуа

14.Иод нь…………..өнгөтэй…………..бодис юм.

            А.хар,хатуу                                            Б.хүрэн,хатуу        

            В.хар хүрэн, гялалзсан хатуу             Г.хар хүрэн, шингэн

15.Иод нь бусад галогенаасаа идэвхээр ……………учир……..түрэгдэн гардаг.

            А.сайн нэгдлээсээ         Б.сул,нэгдлээсээ           В.сул, давснаас               Г.сул,хүчлээс        

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:

хлор галоген хоёрынхоо байрыг сольсон байна
Бичсэн: Зочин хэзээ: 19:23, 2015-01-01 | Холбоос | |
сайн байна уу?
Тестийг Цахим хэлбэрт оруулах хэрэгтэй байна. өөрөөр хэлбэл qiuzmaker гэх мэт програм ашиглан, бөглөөд дуусангуут дүн нь бодогдож гардаг програм дээр хийх
Бичсэн: Ганзориг (зочин) хэзээ: 18:23, 2012-05-08 | Холбоос | |:-)
 
xaax