avatar

Цагираг алкан

2012-05-01, 16:40

 11-р анги    Цагираг алкан,нүүрс устөрөгчдийн

                               байгалийн эх булаг

 

1.      Цагираг алканы ерөнхий томъёо задгай хэлхээт нүүрс устөрөгчдийн ерөнхий томъёотой адил вэ?

а.Ханасан      б.Этилений        в.Ацетилены        г.Алинтай нь ч адилгүй

2.      Цагираг алканы анхны төлөөлөгч молекулдаа нүүрсустөрөгчийн хэдэн атом агуулдаг вэ?

а.1                    б.2                        в.3                          г.4

3.      Цагираг алканыг гидрогенжүүлэхэд ямар нүүрсустөрөгч үүсэх вэ?

а.Алкан            б.Алкен          в.Алкин               г.Бензол

4.   ...

avatar

Азот

2012-05-01, 16:36

Азотын хүчилтөрөгчит нэгдлүүд                /10-р анги/

1.Азот хэдэн оксид үүсгэх вэ? тэдгээрийн томъёог бич.

                А.3.N2O,NO2 ,N2O5                         Б.5. N2O,NO, N2O3 ,NO2 ,N2O5  

В. 4.N2O,NO2 ,N2O5                                       Г.6   N2O,NO, N2O3 ,NO2 ,N2O5   N2O4    

2.NOнь……,……..хий ,усанд………..хүчил шүлттэй урвалд ордоггүй,……..үүсдэггүй оксид юм.

                А.өнгө,үнэргүй,сайн уусдаг,хүчил               Б.   өнгө,үнэргүй,муу уусдаг,давс

                В. өнгө,үнэртэй,сайн уусдаг,хүчил               Г.    өнгө,үнэргүй,бага уусдаг,давс

3.NO нь агаа...

avatar

Карбон хүчил

2012-04-17, 16:38

11-р анги             Карбон хүчил

1.Карбон хүчлийн молекулд ямар функциональ бүлэг байх вэ?

a.       .Гидроксилийн       б.Карбонилын       в.Карбоксилын       г.Альдегидын

2.Хурган чихний хүчил ямар хүчилд орох вэ?

       а.нэг суурьт ханасан    б.нэг суурьт ханаагүй   в.2 суурьт ханасан      г.2 нэг суурьт ханаагүй  

3.Ямар хүчил мөнгөн толины урвалд ордог вэ?

       а.шоргоолжны   б.цууны   в.пропионы   г.бутаны

4.Нэг атомт ханасан карбон хүчлийн ерөнхий томёог заа.

        а.CnH2n+1COOH          б. CnH2nCOOH           в. CnH2n-1COOH         г. CnH2n+1COH

5.Карбон хүчил спиртт...

avatar

Хлор

2012-04-17, 16:37

Хлор ,түүний нэгдлүүд

1.1774онд…………….химич…………..хлорыг нээжээ.

            А.Оросын,Ломоносов                  Б.Шведыийн,Берцелиус

             В.Шведын,Шееле                         Г.Оросын,Бутлеров

2.Хлоорын электрон байгууламжийн томъёог бич.

            А.1s22s22p63s23p33d2     Б. 1s22s22p63s23p43d1        В. 1s22s22p63s23p6         Г. 1s22s22p63s23p5

3.Хлор байгаль дээр……………байдлаар тархана.

            А.дан                Б.нэгдлийн          В.молекул           Г.дан ба нэгдлийн

4.Хлор нь……………..өнгөтэй…………үнэртэй,хортой………….юм.

            А.шар ногоон,хурц,хий      Б.ного...

avatar

Галоген

2012-04-14, 16:34

                                         Галоген

1.Галогенууд нь үелэх системийн хэддүгээр бүлгийн элементүүд вэ?

2.Яагаад галоген нэрийг авсан бэ?

3.Галогенуудийн хамгийн гадаад давхрааны электрон байгууламжийн томъёо аль нь вэ?

            А.S2P1           Б.S2P4           В.S2P6          Г.S2P5

4.Галогенууд байгаль дээр дангаар тохиолдох уу?

5.Галогенуудын дан бодисын молекул хэдэн атомаас тогтох вэ?

6.Хлорын молекул дахь химийн холбоо нь ………….

            А.ионы     Б.туйлтковалент          В.туйлт биш

7.F-CL-Br-I эгнээний дагуу цөмийн цэнэг ихэссэнээр металл биш шинж………

      ...

avatar

эрүүл мэнд

2012-04-14, 16:33

Эрүүл мэнд хичээлийн тест                            11-р анги

1.Сүү, өндөг, загасны мах нь Д аминдэм ихтэй

а.зөв                  б. Буруу

2.Зочлох ёслолын аль нь зөв бэ?

            а.Гэрийн эзэн бүх зочдыг суусны дараа суудлаа эзэлнэ.

            б. Товлосон цагаас 30 минутын дараа зочдыг ширээнд урина.

            в.Хурим зэрэг том ёслолуудад урилгыг 3-4 хоногийн өмнө явуулна.

3.ХДХВ-ийн халдвар авсан тохиолдолд ойролцоогоор .............хугацааны туршид шинж тэмдэг илрэхгүй боловч ХДХВ нь хүний ...........устгасаар байдаг.

4.Амьдралдаа хэрэгжүүлэх аюулгүйн 3 дүрмийг бичнэ үү.

...
avatar

Алкен

2012-04-14, 16:32

Алкен                             11-р анги

1.Алкенд ямар ямар төрлийн изомерүүд үүсдэг вэ?

            а. оронзайн       б. хэлхээний       в.байршлын    г. анги хоорондын            д. бүгд            

2.Сигма ба пи холбооны аль бөх байх вэ?

            а. Сигма      б. пи    в. адил     г. мэдэхгүй

3.Этилены молекул дахь нүүрс төрөгчийн атомууд ямар эрлийзжилтэнд ордог вэ?

            а. SP3              б. SP2              в.  SP

4.Алкены молекул дахь Сийн 2 атомын хоорондох холбооны энерги ямар байх вэ?

            а. 339 кж/м       б. 412 кж/моль      в. 613 кж/м      г. 8...