avatar

Алкен

2012-04-14,16:32

Алкен                             11-р анги

1.Алкенд ямар ямар төрлийн изомерүүд үүсдэг вэ?

            а. оронзайн       б. хэлхээний       в.байршлын    г. анги хоорондын            д. бүгд            

2.Сигма ба пи холбооны аль бөх байх вэ?

            а. Сигма      б. пи    в. адил     г. мэдэхгүй

3.Этилены молекул дахь нүүрс төрөгчийн атомууд ямар эрлийзжилтэнд ордог вэ?

            а. SP3              б. SP2              в.  SP

4.Алкены молекул дахь Сийн 2 атомын хоорондох холбооны энерги ямар байх вэ?

            а. 339 кж/м       б. 412 кж/моль      в. 613 кж/м      г. 837 кж/м

5.Этилены молекул дахь С-н атомийн исэлдлийг зэрэг ямар вэ?

            а. 0                  б. 2                  в. 3                  г. 4

6.Алкены молекул дахь С-н атом гадаад давхраандаа эрлийзжээгүй Р орбитал хэдтэй байх вэ?

            а. 1      б. 2      в. 3      г. 4

7.0.134 нм урттай холбоо агуулсан нэгдлийг заа.

            а.метан      б. этан   в. этилен    г. ацетилен

8.Ямар нүүрс ус төрөгчдийн гомологийн ерөнхий томьёо адил байдаг вэ?

            а. метан ба этилен    б. этилен ба диен  в. диен ба арен   г.этилен ба цикло  алкан

9.Аль нэгдэл  дэхь нүүрс төрөгчийн эзлэх хувь их байх вэ?

            а. СН4             б. С2Н4                       в.адил             г.аль аль нь биш

10.Дараах хос бодисууд бие биедээ юу болох  вэ?  Пропан ба декан , 2метил пропен ба бутен

            а. изомер, хэвийн   б. хэвийн , гомолог      в. изомер ,гомолог        г.гомолог, изомер

11.Этиленыг юунаас гарган авдаг вэ?

            а.этанаас  б. этилийн спирт  в. аль нь ч биш г. а.б

12.Алкены гидрогенжих урвалаар юу үүсдэг вэ?

            а. алкан           б. диен   в.алкин     г.юу ч үүсэхгүй

13.Алкены дегидрогенжих урвалаар юу үүсдэг вэ?

             а. алкан          б. Спирт   в.алкин г.юу ч үүсэхгүй

14.Этиленийг ямар урвалаар таних вэ?

            а. КMnO4       б. бромын ус    в. бүгд   г.аль нь биш

15.Алкены нүүрс устөрөгчид ямар урвалд ордог вэ?

            а. нэгдэх        б. халалцах   в. задрах       г.солилцох

16.Дараах бодисуудын аль нэг петентэй иземер вэ?

            а. петан   б. цикло петан  в. петадиен   г.петанол

17.Бутен-1-ыг НCL-р үйлчилхэд ямар бүтээгдхүүн үүсэх вэ?

            а. 2 хлор бутан         б. бутан        в. 1 хлор бутан               г. бутандиол 2,3

18.2,8 л этиленийг х,н-д гаргаж авхад хэдэн г этилийн спирт хэрэгтэй вэ?

            а. 8           б. 5.75            в. 24       г.30

19.Ямар нүүрс ус төрөгчид гурвалжин бүтэцтэй байх вэ?

            а. алкан     б. алкен     в. алкин        г. арен

20.СН2=СН-СН2гэсэн нэдлийн С-н амот тус бүр ямар эрлийзжилтэнд орсныг тодорхойл

а. SP3-3P2-SP        б. SP 2 SP2-SP2     в. SP2-3P3-SP


Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:
:-)
 
xaax