avatar

эрүүл мэнд

2012-04-14, 16:33

Эрүүл мэнд хичээлийн тест                            11-р анги

1.Сүү, өндөг, загасны мах нь Д аминдэм ихтэй

а.зөв                  б. Буруу

2.Зочлох ёслолын аль нь зөв бэ?

            а.Гэрийн эзэн бүх зочдыг суусны дараа суудлаа эзэлнэ.

            б. Товлосон цагаас 30 минутын дараа зочдыг ширээнд урина.

            в.Хурим зэрэг том ёслолуудад урилгыг 3-4 хоногийн өмнө явуулна.

3.ХДХВ-ийн халдвар авсан тохиолдолд ойролцоогоор .............хугацааны туршид шинж тэмдэг илрэхгүй боловч ХДХВ нь хүний ...........устгасаар байдаг.

4.Амьдралдаа хэрэгжүүлэх аюулгүйн 3 дүрмийг бичнэ үү.

...
avatar

Алкен

2012-04-14, 16:32

Алкен                             11-р анги

1.Алкенд ямар ямар төрлийн изомерүүд үүсдэг вэ?

            а. оронзайн       б. хэлхээний       в.байршлын    г. анги хоорондын            д. бүгд            

2.Сигма ба пи холбооны аль бөх байх вэ?

            а. Сигма      б. пи    в. адил     г. мэдэхгүй

3.Этилены молекул дахь нүүрс төрөгчийн атомууд ямар эрлийзжилтэнд ордог вэ?

            а. SP3              б. SP2              в.  SP

4.Алкены молекул дахь Сийн 2 атомын хоорондох холбооны энерги ямар байх вэ?

            а. 339 кж/м       б. 412 кж/моль      в. 613 кж/м      г. 8...

avatar

Арен

2012-04-13, 16:26

Бүтээлч даалгавар

Мэдлэгээ хэрэглэх

1. 1.2-диметил бензолыг гарган авах урвалын тэгшитгэл бичнэ үү?

2.Дараах хувирлыг дагуух урвалын тэгшитгэл бичнэ үү?

3.Өгөгдсөн бүдүүвчийн дагуу явагдах урвалын тэгшитгэл бичнэ үү?

A.CaO                CaC2                     C2H2                                 C6H6                 C6H5Cl            C6H5CH3

Б.C6H14                C6H6                               C6H5OH                            C6H2Br3OH

В.C6H6                         C6H12             C6H6           C6H5C2H5

                                                                     

4.Да...

avatar

Азот фосфорын бодлого

2012-04-12, 16:25

Азот,фосфорын сэдэвт бодлого

1.0.224 л/х.н/ азот нь хэдэн грамм масстай вэ?

2. 2.8 г масстай азотын молийн тоог олж тодорхойл.

3.Азотын(ll) оксид нь исэлдэж азотын (lY) оксидыг үүсгэнэ. Хэрэв урвалд 0.1 моль азотын (ll) оксид орсон гэвэл үүссэн хийн эзэлхүүн, молекулын тоо хэмжээг ол.

4. 6.3 г азотын хүчлийг 8г зэсийн (ll) оксидтой халаахад үүссэн

Бодисын массыг тодорхойл.

5. Азотын хүчлийг зэсийн сульфаттай халаахад үүссэн бүтээгдэхүүнийг барийн хлоридтой  урвалд оруулахад  2.33 г хүчил, шүлтэнд уусдаггүй цагаан тунадас үүссэн байна. Урвалд орсон азотын хүчлийн массыг ол.

6.448 мл аз...

avatar

алкин

2012-04-06, 16:19

Бүтээлч даалгавар

Мэдлэгээ хэрэглэх

1.   Өгөгдсөн бүдүүвчийн дагуу урвалын тэгшитгэл бичнэ үү? Үүнд:

a.    алкин  пропен

b.   алкин  пропен  дихлорпропан

c.    2,2,5 – триметилгексин - 3

d.    Ацетилен         этен       этан       хлорэтан          этен        ацетилен

e.    

2.   Ацетилений молекулын иштэй бөмбөлөг загварыг гарын доорх материал ашиглан хийнэ үү.

3.   Этан, этилен, ацетилен гурвыг ямар шинжүүдээр нь бие биеэс нь ялган таних вэ? Холбогдох урвалын тэгшитгэл бичиж тайлбарлана уу?

4.   Зурги...

avatar
avatar
avatar
avatar